Planujesz zastrzeżenie nazwy firmy lub produktu? Sprawdź co może być znakiem towarowym.

autor / Julia Kostrzewa

 

Prawo ochronne na znak towarowy na terytorium Polski przyznaje Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP). Warunkiem udzielenia przez Urząd tego prawa jest posiadanie przez znak towarowy zdolności rejestrowej. O tym co to oznacza i jak rejestrować znaki towarowe, aby uzyskać prawo ochronne, piszemy w niniejszym artykule oraz kolejnych tekstach. Sprawdź, na co zwrócić uwagę zanim wymyślisz, zaprojektujesz i zarejestrujesz swoje logo.

Na badanie zdolności rejestrowej składa się badanie przesłanek bezwzględnych i przesłanek względnych. Po nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej z 15. kwietnia 2016 roku zmieniono system badania zdolności rejestrowej znaku towarowego. System badawczy zastąpiono rejestrowym, co oznacza, że od połowy kwietnia UPRP zobligowany jest badać z urzędu wyłącznie przesłanki bezwzględne. Istnienie przesłanek względnych może być przedmiotem sprzeciwu wobec udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy (o tym więcej tutaj).

W polskim systemie prawa o przeszkodach bezwzględnych w uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy mówi art. 1291 ustawy Prawo własności przemysłowej (pwp). Przepis ten wskazuje na okoliczności, które muszą być bezwzględnie spełnione, aby skutecznie zarejestrować znak towarowy w Urzędzie Patentowym.

Dlaczego to takie istotne? Gdyż o spełnieniu wymogów artykułu 1291 pwp powinniśmy myśleć już na etapie konstruowania nazwy i logo firmy. Pozwoli to uniknąć przeszkód w rejestracji i zwiększy szanse na skuteczną i pełną ochronę marki Twojej firmy. 

Art. 129¹ ustęp 1 punkt 1, czyli Oznaczenie, które nie jest znakiem towarowym

Art. 129¹. 1. Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które:

1) nie może być znakiem towarowym;
(…)

Pierwszy punkt omawianego artykułu wskazuje, że przeszkodą do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy jest brak spełniania cech znaku towarowego. W celu zbadania, czy logo posiada cechy znaku towarowego należy odnieść się do definicji znaku podanej w artykule 120 Ustawy o prawie własności przemysłowej.

Art. 120.

  1. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.
  2. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

 

Konieczne jest więc jednoczesne spełnienie przez oznaczenie dwóch przesłanek: graficznej przedstawialności oraz zdolności odróżniającej oznaczenia. Przykładami graficznej przedstawialności znaku mogą być:

– wyraz,

SKYPE

– rysunek,

– ornament,

– kompozycja kolorystyczna,

– forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

 

To jedynie przykładowe wyliczenie form znaku towarowego.

Drugi wymóg dotyczący znaku towarowego to jego zdolność odróżniająca. To kryterium ocenia się abstrakcyjnie, czyli ustala się, czy potencjalny odbiorca towaru sygnowanego oznaczeniem zapamięta je jako oznaczenie identyfikujące1.

Analiza polega na weryfikacji oznaczenia w oderwaniu od towarów, dla których znak jest zgłaszany do ochrony (w odróżnieniu od konkretnej zdolności odróżniającej, którą bada się w odniesieniu do towarów i usług będących przedmiotem zgłoszenia, i która badana jest na kolejnym etapie badania- o tym w kolejnym artykule)2.

Przykłady podane przez UPRP na oznaczenia pozbawione zdolności odróżniania:

 

Przyjmuje się, że zdolność oznaczenia do uznania go za znak towarowy to ogół cech, które wskazano zarówno w normatywnej definicji znaku towarowego, jak i zostały one wprowadzone przez doktrynę i orzecznictwo3. Uznaje się, że cechy te to:

– zmysłowa postrzegalność

– jednolitość,

– samoistność,

– możliwość do przedstawienia w sposób graficzny.

Wszystkie powyższe cechy muszą być spełnione jednocześnie.

Na potrzeby tej analizy podajemy przykłady znaków, które nie spełniają niektórych z powyższych cech.

 

Droga do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy nie zawsze będzie należeć do łatwych, ponieważ nie wszystkie znaki towarowe spełniają przesłanki, o których mówi artykuł 1291 pwp. Przed rejestracją należy upewnić się, że nasze oznaczenie spełnia wszystkie wymagania. Warto również wziąć to pod uwagę już na etapie tworzenia logo i brandingu firmy. Może bowiem okazać się, że nasza marka będzie się rozwijać i rozszerzy się na inne, pierwotnie nieuwzględniane rynki. Gdy jednak okaże się, że przesłanki z art. 129 pwp nie są spełnione, skutki mogą poważnie oddziaływać na wizerunek naszej marki. Konieczny może być w takim momencie rebranding, a tym samym utrata rozpoznawalności marki wśród konsumentów i klientów.

Z tego powodu piszemy o tym na naszym blogu. Śledź kolejne wpisy ze wskazówkami, jak sprostać poszczególnym wymaganiom zdolności rejestracyjnej znaku towarowego z art. 1291.


W artykule korzystano z materiałów udostępnionych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, dostępnych na www.uprp.pl

¹„Bezwzględne przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Na podstawie art. 1291 pwp” pod red. Edyty Demby-Siwek, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2016

² Sitko Joanna „Komentarz do art. 129¹ ustawy – Prawo własności przemysłowej” w: „Prawo własności przemysłowej. Komentarz” LEX, 2015;

wyrok WSA w Warszawie z dnia 16.11.2004, II SA 4664/03

³ „Prawo własności przemysłowej” Żelechowski Ł., C.H. Beck Warszawa 2014, str. 285

 

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

Back to posts