Regulamin

§1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
1.1. Law Art Science – Law Art Science sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 65, 31-545 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000680861, NIP: 6751594948, REGON: 367416957, adres email: office@lawartscience.com, kapitał zakładowy: 5 000 zł;
1.2. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie www.lawartscience.com;
1.3. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.lawartscience.com;
1.4. Użytkownik – każda osoba (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), korzystająca ze Strony;
1.5. Newsletter – usługa zamówienia i przesyłania informacji w formie elektronicznej w szczególności o aktualnych wydarzeniach, ofertach zatrudnienia, najnowszych wpisach na bloga dostępnego na Stronie i innych informacji, dostarczanych na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

§2. Postanowienia wstępne

2.1. Regulamin stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18.07.2002 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219) oraz w art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
2.2. Regulamin określa:
a) Rodzaj i zakres świadczenia przez Law Art Science usług Newslettera oraz udostępniania treści strony internetowej www.lawartscience.com;
b) Warunki świadczenia przez Law Art Science usług Newslettera oraz udostępniania treści strony internetowej www.lawartscience.com, w tym niezbędne wymagania techniczne;
c) Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług Newslettera oraz udostępniania treści strony internetowej www.lawartscience.com;
d) Tryb postępowania reklamacyjnego.
2.3. Law Art Science świadczy Użytkownikom usługę Newslettera oraz udostępniania treści strony internetowej www.lawartscience.com, będącymi usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18.07.2002 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219),
2.4. Law Art Science świadczy Użytkownikom usługi zamówienia i przesyłania Newslettera oraz udostępniania treści strony internetowej www.lawartscience.com na zasadach określonych w Regulaminie.
2.5. Podmiotem prowadzącym Stronę oraz usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18.07.2002 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219) jest Law Art Science sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Mogilskiej 65, adres email: office@lawartscience.com.
2.6. Aktualny Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony Użytkownikom na stronie internetowej www.lawartscience.com w formie umożliwiającej zapoznanie się przez Użytkownika z treścią Regulaminu w każdym momencie, przed zawarciem umowy o usługę zamówienia i przesyłania Newslettera, oraz w formie umożliwiającej nieodpłatne pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści Regulaminu przez Użytkownika.

§3. Zasady korzystania ze Strony

3.1. Strona funkcjonuje na zasadach opisanych w Regulaminie.
3.2. Law Art Science zobowiązuje się do świadczenia usługi drogą elektroniczną w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie.
3.3. Korzystanie ze Strony oraz Newslettera jest nieodpłatne i dobrowolne.
3.4. Przystąpienie do korzystania ze Strony z usługi Newslettera przez Użytkownika oznacza zapoznanie się oraz akceptację postanowień Regulaminu, a w szczególności postanowień dotyczących danych osobowych i zobowiązanie do przestrzegania zasad w nim zawartych.
3.5. Przystąpienie do korzystania ze Strony oraz z usługi Newslettera jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności zawierania odrębnej umowy.
3.6. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci udostępniania treści Strony zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika ze Strony. Użytkownik w każdej chwili może zakończyć korzystanie z tej usługi poprzez zakończenie korzystania ze Strony.
3.7. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania ze Strony w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego, zgodnego i kompatybilnego ze Stroną oprogramowania lub urządzeń;
b) korzystania ze Strony zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem i zachowaniem dobrych obyczajów, w tym niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności podawania w ramach korzystania z usługi Newslettera nieprawdziwych lub nieścisłych danych osobowych.
c) korzystania ze Strony w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników;
d) korzystania z treści zamieszczonych na Stronie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego i w celu zawierania i wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; wykorzystywanie w innym zakresie treści należących do Law Art Science lub osób trzecich jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie uprzedniej, wyraźnej zgody Law Art Science lub ich właściciela;
3.8. O ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, utwory, znaki towarowe, elementy graficzne, programy komputerowe bądź ich poszczególne części, bazy danych oraz inne przedmioty wyłącznych praw własności intelektualnej udostępniane na Stronie podlegają ochronie i przysługują ich właścicielom – Law Art Science lub podmiotom, z którymi Law Art Science zawarło stosowne umowy. Każdy Użytkownik korzystający ze Strony zobowiązany jest do poszanowania tych praw.

§4. Wymagania techniczne 

4.1. Do korzystania ze Strony wymagane jest:
a) Korzystanie z urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet;
b) dostęp do sieci Internet;
c) Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookies;
4.2. Do korzystania z usługi Newslettera niezbędne są wszystkie wymogi określone w punkcie 4.1. oraz posiadanie konta e-mail.

§5. Polityka plików cookies

5.1. Podczas korzystania ze Strony dane dotyczące Użytkownika zbierane są automatycznie poprzez pliki cookies, które są zapisywane przez serwer Law Art Science na urządzeniu Użytkownika i które serwer Law Art Science może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z urządzenia Użytkownika. Pliki cookies są kojarzone z przeglądarką urządzenia Użytkownika, a Użytkownik pozostaje anonimowy.
5.2. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych podstron Strony.
5.3. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookies na obsługę indywidualną. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej.
5.4. Użytkownik może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojego urządzenia lub usunąć już przechowywane pliki cookies przez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez Użytkownika w swojej przeglądarce może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z niektórych usług świadczonych w ramach korzystania ze Strony.

§6. Usługa zamówienia i otrzymywania Newslettera

6.1. Każdy Użytkownik korzystający ze Strony ma możliwość nieodpłatnego skorzystania z usługi zamówienia i otrzymywania Newslettera.
6.2. Korzystanie z usługi Newslettera jest możliwe po zaakceptowaniu postanowień regulaminu, a w szczególności postanowień dotyczących danych osobowych.
6.3. Rozpoczęcie korzystania z usługi Newslettera następuje w momencie podania swojego adresu e-mail w odpowiednim miejscu na Stronie. Korzystanie z usługi nie wymaga zawarcia odrębnej umowy.
6.4. Zakończenie korzystania z usługi następuje w momencie zgłoszenia takiej woli poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: office@lawartscience.com.
6.5. Użytkownik korzystający z usług Newslettera ma prawo składania reklamacji dotyczącej nieprawidłowości usługi Newslettera z dokładnym opisem trudności lub występującego problemu, podając swoje dane kontaktowe w celu umożliwienia skontaktowania się z Użytkownikiem, a w szczególności imię, nazwisko (firmę) i adres e-mail na adres: office@lawartscience.com.
6.6. Law Art Science przysługuje prawo do skontaktowania się z Użytkownikiem w przypadku reklamacji zawierającej niepełne dane kontaktowe lub niepełny opis trudności lub występującego problemu w celu otrzymania dodatkowych informacji. Wobec ich nieuzupełnienia przez Użytkownika w ciągu 14 dni, reklamacje pozostawia się bez rozpoznania.
6.7. Odpowiedzi na reklamację Law Art Science udziela w terminie 7 dni od otrzymania pełnej informacji.

§7. Dane osobowe

7.1. Law Art Science pełni funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 19.08.1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w odniesieniu do danych osobowych rozumianych zgodnie z ww. ustawą, podawanych przez Użytkownika i przetwarzanych na Stronie w związku z usługą Newslettera (w szczególności adres e-mail).
7.2. Law Art Science będzie przetwarzał powierzone przez Użytkownika dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 19.08.1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18.07.2002 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.
7.3. Zbiór danych Użytkowników jest zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych.
7.4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu przeprowadzenia usługi Newslettera.
7.5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych Użytkowników były dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych. Administrator posługuje się przy tym środkami i rozwiązaniami technicznymi służącymi zapobieganiu ingerencji nieuprawnionych osób trzecich w sferę prywatności Użytkowników.
7.6. Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie przeprowadzanie usługi Newslettera. Odbiorcą danych osobowych jest Law Art Science pełniący funkcję administratora danych.
7.7. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo żądania zaprzestania przetwarzania tych danych, może nieodpłatnie w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych oraz ma możliwość ich poprawienia oraz usunięcia poprzez kontakt z Law Art Science na adres email: office@lawartscience.com.
7.8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do przeprowadzenia usługi Newslettera.
7.9. Administrator przy świadczeniu usługi Newslettera wykorzystuje usługi stron trzecich, takich jak np. MailChimp, do realizacji procesu zamówienia i przesłania Newslettera i w tym celu przekazuje dane osobowe Użytkownika firmie obsługującej przesyłanie Newsletterów. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkownika innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia usługi Newslettera na podstawie pisemnej umowy.
7.10. Na żądanie organów państwa (takich jak sąd, Policja, prokuratura) Administrator udostępnia dane osobowe Użytkownika, jeśli organy te są uprawnione do zażądania tych danych na podstawie odrębnych przepisów.
7.11. Strona może zawierać odnośniki reklamowe przenoszące Użytkowników do innych witryn internetowych. Jeśli Użytkownik kliknie w odnośnik i opuści Stronę, wówczas Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika podczas korzystania z tej strony. Strony te mogą przestrzegać odrębnej polityki ochrony danych osobowych.
7.12. Wszystkie informacje o Użytkownikach przechowywane na serwerze Administratora lub podmiotów, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy i są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób. Jedynymi osobami uprawnionymi do dostępu do tych danych i ich przetwarzania są pracownicy lub współpracownicy odpowiednio przeszkoleni przez Administratora lub podmiotu, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnych umów.

§8. Odpowiedzialność

8.1. Law Art Science w całości decyduje o funkcjach, interfejsie i infrastrukturze Strony, w szczególności Law Art Science zastrzega sobie prawo zmiany treści, interfejsu i funkcji Strony (w tym w zakresie możliwości korzystania z poszczególnych funkcji usług świadczonych drogą elektroniczną) bez konieczności powiadamiania Użytkownika.
8.2. Law Art Science zastrzega sobie wyłączne prawo do zamieszczania i decydowania o zamieszczaniu na Stronie treści o charakterze reklamowym, niezwiązanych bezpośrednio ze świadczonymi usługami.
8.3. Law Art Science nie jest zobowiązany do zachowania ciągłości ani systematyczności w świadczeniu usługi Newslettera i funkcjonowaniu Strony. Law Art Science jest uprawniony lecz nie jest zobowiązany do wprowadzania modyfikacji w funkcjonowaniu usługi Newslettera oraz zmian na Stronie.
8.4. Law Art Science nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, jak również za wszelkie nieprawidłowości w działaniu Strony, awarię uniemożliwiającą lub utrudniającą korzystanie ze Strony czy czasowe wyłączenie dostępu do Strony.
8.5. Law Art Science nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności Strony spowodowane z innych przyczyn niezależnych od Law Art Science.
8.6. Law Art Science nie jest  odpowiedzialne względem Użytkowników lub osób trzecich za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego, niezgodnego z Regulaminem lub niezgodnego z prawem korzystania przez Użytkowników z usługi Newslettera oraz ze Strony.
8.7. Użytkownik ponosi wobec Law Art Science pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe lub związane z naruszeniem przez Użytkownika prawa, Regulaminu, dobrych obyczajów lub praw osób trzecich.
8.8. Law Art Science dokłada należytą staranność, by wszelkie treści zamieszczone na Stronie były informacjami aktualnymi i rzetelnymi oraz by Strona funkcjonowała poprawnie, spełniając wymagania prawne i standardy etyczne. Niemniej treści zamieszczone na Stronie nie są i nie mogą być uznane za porady prawne lub być użyte jako podstawa prawna w rozwiązywaniu sporów. Spełniają one wyłącznie funkcję informacyjną. W celu skorzystania z porady prawnej należy skontaktować się z Law Art Science poprzez adres e-mail: office@lawartscience.com lun inne adresy e-mail podane na Stronie.
8.9. Law Art Science może umieszczać na Stronie linki do innych stron internetowych lub źródeł. Law Art Science oświadcza, jeżeli nie jest to wyraźnie wskazane inaczej, że nie jest związane z podmiotami, które prowadzą strony internetowe, do których odsyłają linki. Law Art Science nie ponosi odpowiedzialności za treści stron internetowych, do których odsyłają linki.
8.10. Wszelkie informacje o usługach świadczonych przez Law Art Science dostępne na Stronie mają charakter informacyjny i poglądowy oraz nie są ofertą w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy. Rozpoczęcie świadczenia usług świadczonych przez Law Art Science następuje z chwilą zawarcia stosownej umowy.

§9. Postanowienia końcowe

9.1. Law Art Science zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników korzystających z usługi Newslettera.
9.2. Aktualny Regulamin jest zawsze udostępniony na Stronie.
9.3. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie.
9.4. Wszelkie spory powinny być interpretowane w oparciu o obowiązujące prawo polskie.
9.5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 15.10.2017 r.